O klinike

Klinika začínala v Podunajských Biskupiciach pred vyše 50 rokmi ako oddelenie zamerané na prevenciu a liečbu detskej tuberkulózy, ktorá v tých časoch predstavovala závažný zdravotnícky aj celospoločenský problém...                    viac o histórii
 
Vchod do klinikyKlinika detskej pneumológie a ftizeológie má  dnes významnú úlohu v rámci Slovenska ako vzdelávacie a metodické centrum pre diferenciálnu diagnostiku a liečbu detskej tuberkulózy.

Je špecializovaná najmä na závažné ochorenia dýchacej sústavy :
 • pľúcne ochorenia včasného detského veku - bronchopulmonálna dysplázia; 
 • chronické ochorenia pľúc detí spôsobené expozíciou patogénnych agensov vonkajšieho prostredia organického alebo neorganického pôvodu - intersticiálne pľúcne ochorenia; 
 • vrodené malformácie dolných dýchacích ciest 
 • cystickú fibrózu, prieduškovú astmu; pľúcnu aj mimopľúcnu tuberkulózu; 
 • primárna ciliárna dyskinéza (ochorenie s poruchou činnosti riasiniek v dýchacch cestách), alergická bronchopulmonálna aspergilóza a iné zriedkavé ochorenia; 
 • akútne a recidivujuce zápalové ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest. 
 • zápalové ochorenia dýchacích ciest v následku vrodených a získaných porúch imunity
Ambulancia
Súčasťou kliniky je Centrum pre starostlivosť o deti s cystickou fibrózou (CF).Veľkú časť pacientov v súčasnosti predstavujú deti so závažnými formami prieduškovej astmy, s respiračnými alergózami, chronickými pľúcnymi chorobami zo skupiny difúznych intersticiálnych pneumopatií.

 V lôžkovej časti sa na 22 lôžkach lieči približne 600 detí ročne. Odborné ambulancie kliniky – kam sa v zmysle moderných trendov v ostatných rokoch presúva významná časť starostlivosti o chronických pacientov – za rok navštívilo viac ako 10 000 pacientov. Klinika sa vyznačuje priateľskou atmosférou a v rámci možností tam, kde je to opodstatnené, sa uprednostňuje hospitalizácia dieťaťa s matkou.

Klinika je výučbovou základňou LF SZU s výučbou medikov aj postgraduálnou prípravou odborníkov 
v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia, okrem toho realizuje kurzy a školiace miesta pre lekárov iných odborností a pre sestry. Každoročne na klinike absolvuje pediatrické stáže aj niekoľko krúžkov medikov. Na klinike sa pravidelne vzdelávajú aj zdravotné sestry v rámci diplomandského štúdia.

Aj v nevyhovujúcich až žalostných priestorových podmienkach nás vyhľadávali nielen naši pacienti, ale aj deti príslušníkov diplomatického zboru a iných tu žijúcich cudzincov. V týchto kruhoch má priaznivý ohlas nielen kvalitná odborná, ale aj jazyková vybavenosť pracovníkov kliniky, ktorí svojím nasadením dokázali dosahovať výsledky, ktoré oceňujú spolupracujúci zahraniční odborníci zo špičkových centier cystickej fibrózy.

Klinika pri liečbe svojich pacientov spolupracuje aj so zahraničnými pracoviskami:
 • Laboratoire de Genetique Humaine Université de Paris
 • Max-Planck Institut für Infektionsbiologie v Berlíne
 • s prof. Strandvikovou, vedúcou centra CF v Göteborgu
 • s prof. Zielenským z Hospital for Sick Children v Toronte
Len vďaka tejto spolupráci sa napríklad podarilo diagnostikovať u jedného nášho pacienta úplne novú a ojedinelú mutáciu génu, ktorý spôsobuje cystickú fibrózu. Vďaka tejto spolupráci sme na našej klinike diagnostikovali dve deti s extrémne raritnou a ťažkou poruchou imunity – celosvetovo bolo v tom čase diagnostikovaných iba pätnásť detí s týmto typom poruchy.

Klinika sa usiluje reagovať na meniace sa potreby pediatrickej pneumológie. Jedným z problémov, ktorý sa v našich podmienkach výraznejšie prejavil až začiatkom deväťdesiatych rokov, sú chronické pľúcne ochorenia nezrelých novorodencov. Ich najvýznamnejším predstaviteľom je bronchopulmonálna dysplázia. Sú to podnety z našej kliniky, ktoré viedli k skvalitneniu špecializovanej pneumologickej starostlivosti o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Z iniciatívy našej kliniky sa na Slovensku zriadili štyri centrá pre pneumologickú starostlivosť o deti s bronchopulmonálnou dyspláziou.


Okrem toho možno uviesť ďalšie významné príspevky pre prax, ktoré vznikli v Klinike detskej TARCH posledných rokoch:
 • metodické usmernenie pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu u detí; 
 • aktualizované smernice pre očkovanie proti tuberkulóze a pre manažment komplikácií očkovania; 
 • smernice pre očkovanie proti RS vírusu u detí s bronchopulmonálnou dyspláziou, 
 • na MZ SR bol predložený návrh metodického usmernenia pre ambulantnú a domácu intravenóznu antibiotickú liečbu.
Vyjadrením uznania výsledkov práce Kliniky detskej TARCH je aj to, že European Respiratory Society ako vrcholná odborná spoločnosť poverila Kliniku detskej TARCH usporiadaním semináru v rámci European Respiratory School. Seminár sa uskutočnil v marci 2003 za účasti špičkových svetových odborníkov v danej oblasti.

Pracovníci kliniky výsledky svojej práce publikujú doma i v zahraničí a ako autori dostali aj viaceré ocenenia (napr. Najlepšia publikácia roka od Slov. pediatrickej spoločnosti, Slov. pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Slov. chemoterapeutickej spoločnosti; Najlepšia monografia roku od Českej spoločnosti klinickej imunológie a alergológie).


 Občianske združenie Bambino, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, Bratislava - Podunajské Biskupice, č. účtu 50045004/6500, IČO: 42262534
Designed by Web Web, v.o.s.